Om Metoden

 
 

Affärsidé

Att erbjuda fastighetsägare en långsiktig och trygg metod, kallad Andelsägarmetoden, för att skapa blandade upplåtelseformer i befintliga eller nyproducerade fastigheter. Andelsägarmetoden är skyddad av upphovsrätt och alla rättigheter till metoden ägs av Andelsägarbolaget M2 AB.

Affärsmodell

Andelsägarbolaget (Licensgivaren) tar betalt vid transaktioner genom att den säljande delägaren betalar en royalty för användandet att metoden. Andelsägarbolaget erbjuder även tjänster för att etablera metoden.

Övergripande mål

Värdetillväxt för delägarna genom god förvaltning och långsiktig trygghet. Andelsägarmetodens framgång kan endast skapas genom nöjda och trygga användare

Användningsområde

Delägarboende med Andelsägarmetoden är särskilt framtagen för användning i hyrestäta områden i de större kommunerna i Sverige.

 

 
 

Kort om Andelsägarmetoden

Andelsägarmetoden innebär att vissa av fastighetens boende äger andelar i fastigheten och får genom avtal dispositionsrätt till en lägenhet (Andelsägarlägenhet). Fastigheten ägs alltså av flera delägare, en huvudägare och fler andelsägare. Nuvarande fastighetsägare är kvar som långsiktig förvaltare och huvudägare och kallas i metoden för Grundandelsägare. Ett samägandeavtal som tagits fram för Andelsägarmetoden reglerar hur fastigheten ska fungera mellan delägarna. Fördelning avunderhållsansvar görs så att fastighetsbolaget sköter alla gemensamma delar av fastigheten och kvarvarande hyresrätter. Andelsägarna ansvarar för Andelsägarlägenhetens inre underhåll på ungefär samma sätt som i en bostadsrättslägenhet. Andelsägarna betalar sedan månadsvis en Förvaltningskostnad till Grundandelsägaren för underhåll, administration, drift mm. De hyresgäster som inte köpa är kvar som hyresgäster som tidigare och med samma förvaltning (minst 1/3 av Andelsfastighetens lägenheter ska alltid vara hyresrätter). När en Andelsägare vill flytta säljs andelen vidare av Andelsägaren genom anlitande av registrerad fastighetsmäklare.