Integritetspolicy - INFORMATION RÖRANDE PERSONUPPGIFTER

Din personliga integritet är viktig för oss. Vi vill att du ska känna dig trygg i att vi hanterar dina personliga uppgifter på ett ansvarfullt sätt, oavsett i vilket syfte du är i kontakt med oss. I den här Integritetspolicyn hittar du en övergripande information om hur vi hanterar personuppgifter och följer gällande lagstiftning. Vi förklarar också vilka rättigheter du har gentemot oss och hur du kan använda dem. För att du ska veta hur vi behandlar dina uppgifter följer här en information om vad som gäller. Vi har förtydligat hur vi hanterar dina personuppgifter, exempelvis för att kunna administrera överlåtelser av andelar, ge andelsägare support och information, lämna löpande information kring samägandet mm.


1. Inledning och bakgrund

Denna integritetspolicy är gemensam för Andelsägarbolaget M2 AB (”Licensbolaget”) och Andelsägarbolaget M2 Marknad AB (”Marknadsbolaget”) och förklarar hur vi hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Licensbolaget har tecknat s.k. (”Licensavtal”) med fastighetsbolag i Sverige som i syftar till att möjliggöra att i en och samma fastighet upplåta hyresrätter och andelsrätt, s.k. (”Andelsägarlägenheter”).
Fastighetsbolaget benämns (”Grundandelsägaren”).
Licensbolagets åtagande omfattar bland annat att tillhandahålla de avtal och handlingar som krävs i samband med överlåtelser av andelar i en fastighet som omfattas av Licensavtal.
Den juridiska metod som används benämns (”Andelsägarmetoden”).
Marknadsbolaget tecknar (”Supportavtal”) med Grundandelsägaren vilket bland annat omfattar tillhandahållandet av supporttjänster till Grundandelsägaren, fastighetsmäklare samt till de privatpersoner som är delägare (”Andelsägare”) i fastigheten. Marknadsbolaget har också i uppdrag av Licensbolaget att marknadsföra Andelsägarmetoden mot nya fastighetsbolag i syfte att få fler Licensavtal samt att sköta administration i samband med överlåtelser av andelar.
För bland annat ovanstående åtaganden krävs att Licensbolaget och Marknadsbolaget hanterar personuppgifter som beskrivs nedan.2. Vems personuppgifter sparar vi?

a)   Andelsägare

Personer som är eller har varit Andelsägare i en fastighet som omfattas av Licensavtal för användande av Andelsägarmetoden samt personer som genom fastighetsmäklare tecknat bokningsavtal eller liknande för kommande köp av andel enligt Andelsägarmetoden. Till denna kategori räknas också make, maka eller sambo till Andelsägare.

b)   Samarbetspartners

Personer anställda hos fastighetsbolag, mäklare som förmedlar andelar, personer anställda på ett fastighetsbolag som för samtal för eventuellt användande av Andelsägarmetoden, personer som är anställda hos våra leverantörer eller samarbetspartners.

c)    Övriga

Personer som vi av andra orsaker än ovan kommunicerar med, t ex via vår kundtjänst eller e-post, genom marknadsföring, personer som besöker våra plattformar i sociala medier eller använder våra appar, personer som deltar i våra marknadsaktiviteter eller kundundersökningar.


3. Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, t ex namn, personnummer, kontaktuppgifter, IP-adress.


4. Varifrån samlar vi in dina personuppgifter

De personuppgifter som vi hanterar kommer till oss på följande sätt

a)     Du själv lämnar uppgifter till oss i samband med att du blir Andelsägare i en fastighet som omfattas av Andelsägarmetodens avtal.

b)     Mäklare som anlitats vid överlåtelse lämnar uppgifter som erfordras för avtalshantering.

c)      Fastighetsbolag/Grundandelsägare lämnar personuppgifter till oss

d)     Uppgifter som vi hämtar från officiella register såsom, fastighetsregister eller folkbokföringsregister.

e)     Vid kommunikation via exempelvis e-post.

f)      Annan aktör, exempelvis långivare.

 

5. Vad är berättigat intresse?

När vi använder oss av den lagliga grunden berättigat intresse innebär det att behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse. Exempelvis att ta fram nödvändiga avtalsdokument, kunna erbjuda dig information och support som rör Andelsägarmetoden (nyheter, kallelser till årsmöten etc.) eller att vi behöver vissa kontaktuppgifter för att vi behöver hålla kontakt med dig som representant för ett företag, organisation eller samarbetspartner.
Ytterligare ett berättigat intresse är att hålla våra tjänster så användarvänliga och relevanta för dig som möjligt. Därför behöver vi analysera hur tjänsterna används för att kunna göra förbättringar för dig som kund. Vårt syfte är att ge dig service i form av relevant kommunikation, olika tjänster samt relevanta och anpassade erbjudanden. För den lagliga grunden – berättigat intresse – görs alltid en intresseavvägning mellan intresset av vår behandling av personuppgifter och individens intresse av att skydda sina personuppgifter.


6. Varför behöver vi ditt personnummer?

Ibland behöver vi ditt personnummer eftersom det är det enda sättet att kunna säkerställa din identitet vid till exempel avtalsskrivning. Vi kommer endast behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet.


7. Vilka personuppgifter hanteras om dig och varför?

Nedan framgår vilka personuppgifter vi hanterar samt hur dina personuppgifter används av oss.
För att vi ska få behandla dina personuppgifter måste det finnas stöd i gällande lagstiftning, det måste finnas en rättslig grund för behandlingen. För att vår behandling av dina personuppgifter ska vara laglig, krävs det att den är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig eller för att fullgöra en rättslig förpliktelse.
Behandlingen av dina personuppgifter får också göras efter en intresseavvägning, där våra intressen av att utföra en behandling av uppgifter vägs mot ditt intresse av integritetsskydd eller sedan du har lämnat samtycke till behandlingen. Ett samtycke lämnas separat och du kan alltid återkalla det.
Nedan hittar du information om för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter, vilka uppgifter vi behandlar med stöd av vilken rättslig grund och hur länge vi sparar uppgifterna.
Tiden som vi sparar dina personuppgifter varierar utifrån vad uppgifterna behövs till.
Vi sparar aldrig uppgifter längre än vi behöver för aktuella ändamål.
Vi kommer inte att sälja eller lämna ut några personuppgifter till marknadsföringsändamål eller till någon utanför EU/EES. Vi kommer aldrig att använda dina personuppgifter för annat ändamål än som framgår av denna Integritetspolicy, om vi inte har samlat in ditt föregående samtycke eller informerar dig innan vi påbörjar en behandling för nytt ändamål eller ett ändamål som är förenligt med det ändamål för vilket vi samlade in personuppgifter, allt i enlighet med tillämpliga dataskyddsregler.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje parter.

Skärmavbild 2018-06-20 kl. 16.06.54.png
Skärmavbild 2018-06-19 kl. 14.17.14.png

8. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas eller avidentifieras dina uppgifter på ett säkert sätt, så att de inte längre kan kopplas till dig. Läs mer om hur länge vi sparar dina uppgifter ovan under respektive avsnitt.

9. Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter

Vi säljer aldrig dina uppgifter till en tredje part. Vi kan dock komma att lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

·       Leverantörer som t ex tillhandahåller IT-tjänster, hanterar kundserviceärenden, ekonomiredovisning eller utför betalningsförmedling och kreditupplysningar för vår räkning

·       Andra mottagare när det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut


Mottagare som hanterar personuppgifter för vår räkning ska alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa att dina uppgifter hanteras på korrekt och säkert sätt.

När dina personuppgifter delas med en mottagare som är självständigt personuppgiftsansvarig, t ex myndigheter, fastighetsägare eller en bank, gäller mottagarens integritetspolicy och information om personuppgiftshantering.

10. Tredje parter som är personuppgiftsbiträden.

Vissa tredje parter som vi delar information med är personuppgiftsbiträden. Ett personuppgiftsbiträde är sådan part som behandlar personuppgifter på vår instruktion och för vår räkning.

Vi samarbetar med utvalda leverantörer, inklusive sådana som behandlar personuppgifter för vår räkning. Exempel på sådana leverantörer är leverantörer av IT-tjänster, underhåll, datalagring och support men även leverantörer som stöttar oss i vår marknadsföring.

I de fall vi delar dina personuppgifter med personuppgiftsbiträde delar vi enbart personuppgifterna för ändamål som är förenliga med de ändamål som vi har samlat in personuppgifterna för (såsom för att fullgöra ett avtal). Vi kontrollerar alltid våra personuppgiftsbiträden och tillser att de lämnar oss adekvata garantier avseende säkerhet och sekretess beträffande personuppgifter. Vi har skriftliga avtal på plats med samtliga personuppgiftsbiträden som vi använder i vilka de garanterar säkerheten och sekretessen för de personuppgifter som de behandlar för vår räkning och vilka innehåller begränsningar avseende tredjelandsöverföring.

11. Hur skyddar vi dina personuppgifter

Din integritet är viktig för oss och därför sätter vi säkerheten i fokus. Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen samt etablerade riktlinjer för informationssäkerhet. Detta innebär att vi har rutiner och regler kring dataskydd, t ex att vi skickar dina uppgifter på ett säkert sätt och säkrar att personalen endast har tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete.


12. Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen, se nedan. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna ovan.

·       Tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas 

·       Begära rättelse – du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade

·       Begära att raderas – du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna, detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna. Om du begär borttagning av samtliga eller delar av dina uppgifter kan det medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig.

·       Invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse – du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas.

Om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid som behandlingen begränsats. Motsätter du dig behandling som stödjer sig på en intresseavvägning får vi dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger integritetsintresset.

·       Rätt till dataportabilitet  du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

·       Återkalla samtycke med framtida verkan

I den utsträckning vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen med framtida verkan. Det betyder att om du återkallar ditt samtycke har vi rätt att fortsätta behandla redan insamlade personuppgifter med stöd av ditt tidigare lämnande samtycke.


Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss, se avsnittet kontaktuppgifter. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Vill du återkalla ett samtycke ska du skicka ett meddelande med e-post till info@andelsagarbolaget.se


13. UPPDATERINGAR AV INFORMATIONSTEXTEN

Denna informationstext uppdaterades maj 2018 och kan komma att ändras. Om vi gör väsentliga ändringar i texten kommer vi meddela dig senast 10 dagar innan ändringen träder i kraft genom att publicera en ny version på vår webbplats (www.andelsagarbolaget.se)


14. Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvariga för hanteringen av dina personuppgifter.

Licensbolaget: Andelsägarbolaget M2 AB, org. nr. 556784–0219

Ringvägen 14, 117 26 Stockholm

 

Marknadsbolaget:  Andelsägarbolaget M2 Marknad AB, org. nr. 556976–9309

Ringvägen 14, 117 26 Stockholm

 

Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras, kontakta oss genom en begäran.

Telefon:               08-56 20 5120
E-post:                 info@andelsagarbolaget.se
Webb:                  www.andelsagarbolaget.se

I din begäran önskar vi att du uppger ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt personnummer i tillägg till ditt ärende. Bifoga även en kopia av din legitimation.
Svar kommer att skickas till din folkbokföringsadress.